ban_khoan_viec_lap_quy_phat_trien_nha_xa_hoi

Băn khoăn việc lập Quỹ phát triển nhà xã hội

Hôm qua, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung của dự luật này.

vài phút trước